Updates
  • โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะอาชีพของครูผู้สอน วิทยากร และนักศึกษาโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

  • โครงการวิจัย การพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อป้อนธุรกิจอาหารไทยทั่วโลก (การปรุงอาหารโดยใช้เทคนิค Modern chef รุ่น2) 23-4-60

  • โครงการวิจัย การพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อป้อนธุรกิจอาหารไทยทั่วโลก (การปรุงอาหารโดยใช้เทคนิค Modern chef รุ่น2) 22-4-60

  • โครงการวิจัย การพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อป้อนธุรกิจอาหารไทยทั่วโลก (การปรุงอาหารโดยใช้เทคนิค Modern chef รุ่น2)

ยินดีต้อนรับ สู่โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

Video Tour

โรงเรียนการเรือน ผู้นำด้านอาหาร

โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ผลิตนักศึกษาให้มีความชำนาญ ด้านอาหารและคหกรรมศาสตร์
ปรัชญา:โรงเรียนการเรือนคือผู้นำด้านอาหาร
วิสัยทัศน์: โรงเรียนการเรือนเป็นหน่วยงานที่มีความเป็นเลิศด้านการประกอบอาหารไทย และการจัดตกแต่ง ในปี 2020
พันธกิจ: โรงเรียนการเรือนเป็นหน่วยงานผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพทางวิชาชีพขั้นสูงด้านการประกอบอาหาร และการจัดตกแต่ง การสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ และนวัตกรรมเพื่อเผยแพร่และเป็นแหล่งอ้างอิงแก่สังคมและทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

Read More

แนะนำโรงเรียนการเรือน

หลักสูตรการกำหนดและการประกอบอาหาร

หลักสูตรเทคโนโลยีอาหาร

หลักสูตรเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ

หลักสูตรคหกรรมศาสตร์

โรงเรียนการเรือนเป็นหน่วยงานผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพทางวิชาชีพขั้นสูงด้านการประกอบอาหาร และการจัดตกแต่ง การสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ และนวัตกรรมเพื่อเผยแพร่และเป็นแหล่งอ้างอิงแก่สังคมและทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม