การจัดการเรียนรายวิชาพื้นฐานและกิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมความเป็นสวนดุสิต

วันที่ 1 มิถุนายน 2559 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนและกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดกิจกรรม การจัดการเรียนรายวิชาพื้นฐานและกิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมความเป็นสวนดุสิต สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 โดยมี ดร.จิตต์วิมล  คล้ายสุบรรณ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน กล่าวต้อนรับและบรรยายเกี่ยวกับกิจกรรม รายวิชาต่างๆที่จะจัดให้กับนักศึกษา และ ดร.ธนากร ปักษา รองผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา บรรยาย กล่าวต้อนรับและเกี่ยวการเตรียมความพร้อมเข้าร่วมกิจกรรม ทักษะ วัฒนธรรมต่างๆของสวนดุสิต วันเวลากิจกรรม

Blog Attachment