เยี่ยมชมศูนย์วัฒนธรรมเกาหลี กิจกรรมเปิดประตูสู่เกาหลี

sca_cu-34

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 เวลา 9.00 น.นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ ชั้นปีที่ 3 จำนวน 45 คน ได้เดินทางไปเยี่ยมชมศูนย์วัฒนธรรมเกาหลี ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ 1 “เปิดประตูสู่เกาหลี” ของโครงการพัฒนาการเรียนการสอนรายวิชาการประกอบอาหารเกาหลี ตามความร่วมมือ ระหว่าง มูลนิธิอาหารเกาหลี (Korean Food Foundation) ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี กับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมีดร.วราภรณ์ วิทยภรณ์ รองคณบดีโรงเรียนการเรือนฝ่ายกิจการนักศึกษา อาจารย์จันทร์จนา ศิริพันธ์วัฒนา ประธานหลักสูตรฯ และอาจารย์ประจำหลักสูตรร่วมเดินทางไปกับนักศึกษาด้วย
ในวันดังกล่าว คณะได้ชมการจัดแสดงนิทรรศการนิทานที่มีชื่อเสียง สิ่งของและเครื่องดนตรีที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ และรับชมวีดีทัศน์ประวัติศาสตร์ของสาะรณรัฐเกาหลี อีกทั้งยังได้ทดลองพิมพ์ผ้าจากแท่นแบบโบราณ เป็นของที่ระลึกติดไม้ติดมือกลับบ้านมาอีกด้วย ซึ่งประสบการณ์ที่นักศึกษาได้รับในวันนี้จะได้นำมาใช้ในกิจกรรมที่ 3 “เปิดตลาดเกาหลีที่สวนดุสิต”ซึ่งกำหนดจะจัดในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 นี้ ต่อไป

« 1 of 2 »

Leave us a Comment