ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาโรงเรียนการเรือนที่ได้รับทุนการศึกษาในโครงการเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก เฉลิมพระเกียรติ

(8)

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาโรงเรียนการเรือนที่ได้รับทุนการศึกษาในโครงการเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก เฉลิมพระเกียรติ ของมหาวิทยาลัย โดยมีพระราชธรรมวาที ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหารและที่ปรึกษาฝ่ายบรรพชิตโครงการเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก เฉลิมพระเกียรติ เป็นผู้มอบทุนให้แก่นักศึกษา ในวันที่ 9 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมกุมาริกา โรงแรมสวนดุสิตเพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จำนวน 4 ทุน ได้แก่
1. นางสาวพรสุดา ไซประเสริฐ นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร ชั้นปีที่ 2
2. นางสาวศรัณยา สุวรรณชาตรี นักศึกษาหลักสูตรคหกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 1
3. นางสาวจุฑามาศ ไทยธวัช นักศึกษาหลักสูตรคหกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 1
4. นางสาวอัจฉรา ธนพลเสถียร นักศึกษาหลักสูตร์เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ ชั้นปีที่ 1

Leave us a Comment