ร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี ที่ได้รับรางวัลเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2560

(4)

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กนกกานต์ วีระกุล คณบดีโรงเรียนการเรือน และผู้บริหารโรงเรียนการเรือน ร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี ที่ได้รับรางวัลเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2560 เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ วันที่ 20 กันยายน 2560 โดยมี นางสาวชลธิชา ศิริประยงค์ ได้รับรางวัลเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่น สาขาอาชีพ และนางสาวนลินรัฐ รอดพยุง ได้รับรางวัลเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่น สาขาศิลปวัฒนธรรม

Leave us a Comment