นักศึกษาโรงเรียนการเรือนได้รับรางวัลจากการประกวดงานวิจัยสร้างสรรค์ด้านอาหารและโภชนาการ

21764754_1504595302962825_756185697836299373_n

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2560 นักศึกษาโรงเรียนการเรือนเข้าร่วมการประกวดงานวิจัยสร้างสรรค์ด้านอาหารและโภชนาการ จัดโดยโครงการอาหารกลางวัน 1 สำนักกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยมีผลงานวิจัยที่เข้าร่วมประกวดในรอบแรกทั้งหมด 15 ทีม และนักศึกษาโรงเรียนการเรือนได้ผ่านการคัดเลือก ในรอบ 5 ทีม โดยนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 จากชิ้นงานวิจัยน้ำสลัดชนิดข้นเสริมแก้วมังกร นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากชิ้นงานวิจัยขนมวาฟเฟิลเสริมมันเทศสีม่วง และรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จากชิ้นงานวิจัยฮ่อยจ๊อเฝือกเสริมแก่นตะวัน กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ ครัวสวนดุสิต อาคาร 12 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

Leave us a Comment