การพัฒนาการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Wil)

(2)

ในวันที่ 28 กุมภาพันธุ์ ๒๕๖๒ โรงเรียนการเรือน จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรเพื่อความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ : กิจกรรมที่ ๑ การพัฒนาการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Wil) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจแนวคิดการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน หรือ WIL : Work-Integrated Learning โรงเรียนการเรือนได้รับเกียรติจาก อาจารย์ณัฏฐ์ ตั้งปรีชาพาณิชย์ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ณ ห้อง 402 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

Leave us a Comment