จัดอบรมอาหารฮาลาลและแนวทางปฏิบัติเพื่อการอุตสาหกรรม

(10)

วันที่ 26 มีนาคม 2562 โรงเรียนการเรือน ร่วมกับ สำนักบริหารกลยุทธ์ จัดอบรมอาหารฮาลาลและแนวทางปฏิบัติเพื่อการอุตสาหกรรม โดยได้รับเกียรติจาก คุณสมศักดิ์ ซูโอ๊ะ วิทยากรจากสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องประชุม Halal 3 อาคารเรียนปฏิบัติการอาหารฮาลาล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี

Leave us a Comment