ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกกานต์ วีระกุล และทีมผู้บริหาร คณาจารย์ โรงเรียนการเรือน กล่าวต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในปีการศึกษา 2561 รอบ 9 เดือน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรแก้ว ใจงาม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์กมลกนก เกียรติศักดิ์ชัย คณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ อาจารย์ดร.วันดี สิริธนา อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และอาจารย์เอกชัย จากศรีพรหม อาจารย์ประจำโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ เป็นทีมคณะกรรมตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ในวันที่ 5 มิถุนายน 2561 ณ สำนักงานโรงเรียนการเรือน เพือรายงานผลการปฏิบัติงานในปีการศึกษาที่ผ่านมา และนำข้อเสนอแนะที่ได้ไปเตรียมพร้อมในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน รอบ 12 เดือน