โรงเรียนการเรือน จัดคลินิกวิจัย SDU Research Club : อาหาร

ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุบล ชื่นสำราญ จัดโครงการ SDU Research Club คลินิกวิจัย SDU Research Club: อาหาร ครั้งที่ 1 ในวันที่ 6 มิถุนายน 2562 ณ ห้อง ฮอลล์ 3 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ดร.อรอนงค์ นัยวิกุล ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร. เทิดชาย ช่วยบำรุง คณะการจัดการการท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และ รองศาสตราจารย์ ดร.สุทธินันท์ พรหมสุวรรณ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เป็นวิทยากรเสวนา เรื่อง การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยด้านอาหารเชิงบูรณาการ รวมทั้งฝึกปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยด้านอาหารเชิงบูรณาการ การจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์โรงเรียนการเรือนได้แลกเปลี่ยนความคิด และเสริมสร้างความเข้าใจร่วมกันในการเขียนบทความวิชาการ/งานสร้างสรรค์ อันเป็นประโยชน์ต่อการนำไปใช้เพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

Leave us a Comment