จำนวนบุคลากรและนักศึกษาโรงเรียนการเรือน

ปีการศึกษา 2565