กิจกรรมเตรียมความพร้อมในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน เป็นประธานในกิจกรรมเตรียมความพร้อมในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา ชั้นปีที่ 3 โดยกิจกรมเตรียมความพร้อมฯ ได้รับเกียรติจากอาจารย์กันต์พงษ์ ประยูรศักดิ์ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่องการพัฒนาบุคลิกภาพ การวางตัว การปรับทัศนคติในการทำงาน และแนวการเขียน resume ในปัจจุบันโดยอาจารย์ของแต่ละหลักสูตร รุ่นพี่ กิจกรรมจัด ณ อาคารรักตะกนิษฐ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต