พิธีรับมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นเบญจมดิเรกคุณาภรณ์ Mr. Sievert Larsson

พิธีรับมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นเบญจมดิเรกคุณาภรณ์ Mr. Sievert Larsson

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดพิธีรับมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นเบญจมดิเรกคุณาภรณ์ Mr. Sievert Larsson และพิธีลงนามความร่วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัยสวนดุสิต และมูลนิธิ Create Your Future โดยมี ดร.พรชณิตว์ แก้วเนตร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและลูกค้าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในพิธี พร้อมกล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติและแสดงความยินดี กับ Mr.Sievert Larsson ผู้ก่อตั้งกองทุนเพื่อการศึกษาในนามทุน “เอมอร ปทุมมา” เพื่อเป็นเกียรติแก่ คุณเอมอร ปทุมมา ผู้มีความชำนาญในการทำอาหาร ซึ่งเป็นทุนสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และมีความประพฤติดี ให้กับนักศึกษาโรงเรียนการเรือน

ในการนี้ ดร.พรชณิตว์ แก้วเนตร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและลูกค้าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ลงนามความร่วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัยสวนดุสิต และมูลนิธิ Create Your Future โดยมี Mr. Sievert Larsson : Founder มูลนิธิ Create Your Future (CYF) ร่วมลงนาม กล่าวรายงานความเป็นมาความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยสวนดุสิต และมูลนิธิ โดย อาจารย์ธิติมา แก้วมณี รองคณบดีโรงเรียนการเรือน โดยมีผู้บริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดีด้วย พร้อมกันนี้มีการสาธิตการประกอบอาหารและการแกะสลัก จากนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา และการแสดงรำอวยพร เมื่อวันอังคารที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องกุมาริกา โรงแรมสวนดุสิตเพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ไทย ซึ่งเป็นทุนสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และมีความประพฤติดี ให้กับนักศึกษาโรงเรียนการเรือน