ประชุมคณะกรรมการประจำโรงเรียนการเรือน ครั้งที่ 9/2562

ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำโรงเรียนการเรือน ครั้งที่ 9/2562 มีวาระที่สำคัญเรื่องนโยบายและการดำเนินงานด้านบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตและคณะ รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในปีการศึกษา 2561 ระดับโรงเรียนการเรือน ผลการสำรวจความต้องการของหลักสูตรในการจัดหาสิ่งสนับสนุนการจัดการศึกษาให้กับนักศึกษาโรงเรียนการเรือน รวมทั้งการวางแผนจัดงาน Suan Dusit Open House 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานโรงเรียนการเรือน วันที่ 17 กันยายน 2562