โรงเรียนการเรือนสานสัมพันธ์น้อง-พี่ชาว ประจำปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2562 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมโรงเรียนการเรือนสานสัมพันธ์น้อง-พี่ชาว ประจำปีการศึกษา 2562 ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมเตรียมพร้อมในการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้เรียนรู้วัฒนธรรมของโรงเรียนการเรือน การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาใหม่และรุ่นพี่ ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ ในการสร้างความสามัคคี ความพร้อม การรู้จักความเสียสละ รู้จักให้อภัยซึ่งกันและกัน รวมถึงการมีจิตสาธารณะ มีคุณธรรม จริยธรรม มีสัมมาคารวะต่อคณาจารย์ ตลอดจนการร่วมทำกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคม โรงเรียนการเรือน จึงได้เล็งเห็นความสำคัญในการจัดกิจกรรมดังกล่าว เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้ปรับตัวใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยได้อย่างมีความสุข ซึ่งจะเกิดผลต่อประสิทธิภาพการเรียนรู้ในด้านวิชาการ กิจกรรมจัดขึ้น ณ ห้อง Hall 2-3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต