ประชุมบุคลากรประจำโรงเรียนการเรือน ปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือนเป็นประธานในการประชุมบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุน เพื่อเป็นการสรุปผลการดำเนินงานในปีการศึกษาที่ผ่านมา และชี้แจงเกณฑ์การประเมินการปฏิบัติงาน ณ ห้อง HALL 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ