วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาการกำหนดและการประกอบอาหาร เข้าศึกษาดูงานด้านโภชนาการ ณ โรงพยาบาลรามาธิบดี เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียนรวมถึงช่วยให้นักศึกษาได้เห็นกระบวนการทำงานในสถานประกอบการจริงโดยได้รับความอนุเคราะห์จากคุณมนทิชา พันธุ์ไพร นักวิชาการโภชนาการ โรงพยาบาลรามาธิบดี เป็นวิทยากรให้ความรู้ การศึกษาดูงานในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาการจัดการระบบการบริการอาหารเพื่อโภชนาการ