ประชุมจัดทำความร่วมมือด้านการจัดการเรียนการสอนปริญญาตรีและโท หลักสูตร 4+1 ปี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกกานต์ วีระกุล ผู้ช่วยอธิการบดี ว่าที่ร้อยตรี ดร. ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน และทีมผู้บริหาร ร่วมประชุมกับทีมผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยมหิดล ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ พิมพ์พา ผู้ช่วยคณบดี และประธานหลักสูตรภาวะผู้ประกอบการแบะนวัตกรรม และ ดร.สุเทพ นิ่มสาย ประธานหลักสูตรสาขาการจัดการและกลยุทธ์ และรักษาการประธานหลักสูตรการจัดการธุรกิจอาหาร ในการดำเนินการจัดทำความร่วมมือด้านการจัดการเรียนการสอนปริญญาตรีและโท หลักสูตร 4+1 ปี และความร่วมมืออื่นๆที่สามารถเกิดขึ้นได้ ระหว่างโรงเรียนการเรือน กับ คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจอาหาร มหาวิทยาลัยมหิดล ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 เวลา 9.30-12.00 น ณ ห้องประชุมโฮมคาเฟ่ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต