รับสมัคร TCAS รอบ 5 รับตรงอิสระ

TCAS รอบ 5 รับตรงอิสระ ระหว่างวันที่ 9-14 มิถุนายน 2563 โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดรับ 5 สาขาวิชา สามารถดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่ http://entrance.dusit.ac.th/faculty.html