การประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2562

การประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2562

ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2562 มีวาระที่สำคัญเรื่อง กรอบการกำหนดนโยบายในการพัฒนามหาวิทยาลัย เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ระบบ SDU-QA แนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเอง และแผนการดำเนินการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระบบ SDU-QA ระดับโรงเรียนการเรือน ทั้งนี้จัดประชุม ในวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานโรงเรียนการเรือน