ขอแสดงความยินดีแก่ อาจารย์ ดร.สายบังอร ปานพรม

โรงเรียนการเรือน ขอแสดงความยินดีแก่ อาจารย์ ดร.สายบังอร ปานพรม สังกัดโรงเรียนการเรือน ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์