โรงเรียนการเรือน มสด. จัดประชุมหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

โรงเรียนการเรือน มสด. จัดประชุมหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน เป็นประธานการประชุม หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุจิรา รัศมีไพบูลย์ และอาจารย์ประจำหลักสูตรเข้าร่วมประชุม โดยมีวาระสำคัญเรื่อง การพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนภาคการศึกษาที่ 1/2563 โดยจัดการสอนให้เชื่อมโยงกับความโดดเด่นด้านคหกรรมศาสตร์ ทั้งด้านอาหาร ศิลปประดิษฐ์ และงานผ้า เน้นการฝึกทักษะด้านปฏิบัติการ ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานโรงเรียนการเรือน ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต