โรงเรียนการเรือน มสด. จัดประชุมหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการประกอบอาหาร

การประชุมหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการประกอบอาหาร

ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน เป็นประธานการประชุม หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการประกอบอาหาร โดยมี รองคณบดีโรงเรียนการเรือน ประธานหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตรเข้าร่วมประชุม มีวาระสำคัญ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนและการบูรณาการแนวทางการสอนร่วมกันของหลักสูตรในสังกัดโรงเรียนการเรือน รวมทั้งการบริหารงานด้านบุคลากรและงบประมาณ ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานโรงเรียนการเรือน ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต