การจัดการความรู้ ประจำปีการศึกษา 2562

โรงเรียนการเรือนได้สรุปองค์ความรู้สำคัญที่ได้จากการจัดการความรู้ ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 3 ด้าน ได้แก่
– ด้านวิชาการ (เรื่อง การพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร ตามแนวทาง Outcome Based Education)
– ด้านวิจัย (เรื่อง การพัฒนาโจทย์วิจัยให้ตอบโจทย์ทุนวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ (งบ ววน. ปี 2564))
– ด้านสายสนับสนุน (เรื่อง การบริหารจัดการฐานข้อมูลด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาสังกัดโรงเรียนการเรือน)
สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจากเอกสารด้านล่างค่ะ