ประชุมเรื่องการพัฒนาหลักสูตรใหม่ (สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์และสาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ) การพัฒนาหลักสูตร ตามแนวทาง Outcome Based Education

โรงเรียนการเรือนจัดประชุมเรื่องการพัฒนาหลักสูตรใหม่ (สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์และสาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ) การพัฒนาหลักสูตร ตามแนวทาง Outcome Based Education โดยมีว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรืองเป็นประธานการประชุม  โดยมี อาจารย์ธิติมา แก้วมณี รองคณบดีโรงเรียนการเรือน และคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ เป็นผู้เข้าร่วมการประชุม ในวันที่ 22 ก.ค. 63 เวลา 13.30-15.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานโรงเรียนการเรือน ศูนย์วิทยาศาสตร์ สิรินธร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และผ่านโปรแกรม MS-Teams