การประชุมคณะกรรมการประจำโรงเรียนการเรือน ครั้งที่ 8/2563

ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำโรงเรียนการเรือน ครั้งที่ 8/2563 โดยมีวาระสำคัญเรื่อง ระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา และการประชาสัมพันธ์ข้อมูลการรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 รายงานการรับนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2563 สรุปข้อมูลรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.4) และเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการ/งานของบุคคลากรสังกัดโรงเรียนการเรือน ปีงบประมาณ 2564 รวมทั้งผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2563 (ข้าราชการ) ทั้งนี้จัดประชุม ในวันที่ 6 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30-10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานโรงเรียนการเรือน