ประชุมบุคลากรสังกัดโรงเรียนการเรือน ประจำปีการศึกษา 2563

โรงเรียนการเรือน จัดประชุมบุคลากรสังกัดโรงเรียนการเรือน โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน เป็นประธานในที่ประชุม มีวาระการประชุมที่สำคัญ ในเรื่องนโยบายการจัดการศึกษาปีการศึกษา 2563 SDU New Future Small but Smart รายงานผลการดำเนินงาน ปีการศึกษา 2562 และชี้แจงเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการ/งาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รวมทั้งมอบรางวัลด้านการวิจัยแก่บุคลากรที่มีผลงานวิจัยดีเด่น ปีการศึกษา 2562 มีบุคลากรที่ได้รับรางวัลดีเด่นในการทำงานวิจัยรับใช้สังคม จำนวน 7 รางวัล รางวัลดีเด่นในการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารระดับนานาชาติ จำนวน 4 รางวัล และรางวัลชมเชยในการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสาร TCI กลุ่มที่ 1 จำนวน 3 รางวัล ในวันที่ 6 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม Hall 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ชั้น 2 ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต