กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ โรงเรียนการเรือน ประจำปีการศึกษา 2563

ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน เป็นประธานกล่าวเปิดงานกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 และกล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ แนะนำข้อมูลต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาในการปฏิบัติตนตลอดระยะเวลาที่ศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พร้อมทั้งแนะนำผู้บริหาร รองคณบดี ประธานหลักสูตร ในกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 ณ ห้อง Hall 2 3 และ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ ถนนสิริธร วันที่ 13 สิงหาคม 2563 การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีนักศึกษาใหม่ที่จัดการเรียนการสอนทั้งกรุงเทพมหานคร วิทยาเขตสุพรรณบุรี ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง และลำปาง เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศไปพร้อม ๆ กัน ผ่านแอพพลิเคชั่น Zoom