สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ โรงเรียนการเรือน ม.สวนดุสิต ร่วมสาธิตการร้อยมาลัย ถวายสดุดี ในงานมหาพรหมราชินี สดุดีพระพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบรอบ 88 พรรษา

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดย ผศ.ดร.พรยุพรรณ พรสุขสวัสดิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาฯ นำนักศึกษาร่วมสาธิตการร้อยมาลัย ถวายสดุดี ในงาน “มหาพรหมราชินี สดุดีพระพันปีหลวง” โดยนำดอกไม้ประเภทต่าง ๆ อาทิ ดอกทานตะวัน ดอกแพงพวย ดอกไฮเดรนเยีย มาผสมผสานในการร้อยมาลัย ซึ่งสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และสภาดอกไม้โลก ร่วมกันจัดงานดังกล่าวขึ้น เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบรอบ 88 พรรษา 12 สิงหาคม 2563 ระหว่างวันที่ 8-12 สิงหาคม 2563 ณ ลาน Crystal Court ศูนย์การค้าสยามพารากอน