ประชุมปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ โรงเรียนการเรือน มสด.

รศ.ดร.ณัฏฐารมณ์ จุฑาภัทร ที่ปรึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ โดยมี ผศ.ดร.กนกกานต์ วีระกุล ผู้ช่วยอธิการบดี ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน และทีมคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรฯ รวมทั้งได้รับเกียรติจาก ดร. สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์ และ รศ.ดร.เบญจวรรณ กี่สุขพันธ์ ประธานกลุ่มปฏิบัติการวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมประชุมและให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรในครั้งนี้ ในวันที่ 14 สิงหาคม 2563 ณ ห้อง 1119 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต