โรงเรียนการเรือน มสด. ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะศิลปศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกกานต์ วีระกุล ผู้ช่วยอธิการบดี/รักษาการในตำแหน่งผู้จัดการโครงการปฎิบัติการอาหารแปรรูป อาจารย์ธิติมา แก้วมณี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัชนก นุกิจ รองคณบดีโรงเรียนการเรือน และ อาจารย์ ดร.จันทร์จนา ศิริพันธ์วัฒนา ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ/ผู้จัดการสวนดุสิตโฮมเบเกอรี่ ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ซึ่งได้มาบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนด้านอาหารและโภชนาการ ณ ห้องบาร์และเครื่องดื่ม ศูนย์ฝึกปฎิบัติการอาหารนานาชาติ อาคาร 12 ชั้น 6 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 19 สิงหาคม 2563
(ภาพข่าว : กองประชาสัมพันธ์ มสด.)