ประชาสัมพันธ์ การแยกขยะให้ถูกต้อง การแยกขยะส่วนที่นำไปรีไซเคิลได้ จะช่วยลดปริมาณขยะที่ต้องนำไปกำจัดจริง ๆ ให้น้อยลง ช่วยลดการสิ้นเปลืองพลังงาน ทรัพยากร รักษาสิ่งแวดล้อม และเกิดมลพิษต่อโลกน้อยลง