คณบดีโรงเรียนการเรือน มสด. ร่วมบรรยายพิเศษในงานเปิดโลกการศึกษา ไปกับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี

ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน ร่วมบรรยายพิเศษเพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรในงานเปิดโลกการศึกษาไปกับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยมี ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน ในงานดังกล่าวมีการแนะนำหลักสูตร และแผนการรับนักศึกษาปีการศึกษา 2564 รวมทั้งจุดเด่น และอัตลักษณ์ของหลักสูตรในสังกัดโรงเรียนการเรือน ณ ห้องประชุมฮาลาล 1 ชั้น 2 อาคารจันทร์เจริญ วันที่ 10 กันยายน 2563