คณบดีโรงเรียนการเรือน มสด. ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบความพร้อมของพื้นที่บริการขายอาหารและเครื่องดื่ม ร้านกาแฟ พร้อมทั้งตรวจสอบครุภัณฑ์และงานระบบเทคนิค

เมื่อวันที่ 13-14 กันยายน 2563 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน และบุคลากรศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบความพร้อมของพื้นที่บริการขายอาหารและเครื่องดื่ม ร้านกาแฟ พร้อมทั้งตรวจสอบครุภัณฑ์และงานระบบเทคนิค เพื่อลดข้อผิดพลาดหรืออันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นในระหว่างปฏิบัติงาน ณ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งหัวหิน