คณบดีโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้าพบผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 เพื่อประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2564

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2563 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้าพบ ดร.อินดา แตงอ่อน ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 เพื่อประชาสัมพันธ์แนะนำหลักสูตรของโรงเรียนการเรือน ที่จะเปิดรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ให้กับนักศึกษาวิทยาลัยในสังกัดสถาบันอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี และวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ณ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม