โรงเรียนการเรือนร่วมกับ SDU Research Club กลุ่มสาขาอาหาร สถาบันวิจัยและพัฒนา และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดคลินิกวิจัย หัวข้อ “Design Thinking & Business Model Canvas(BMC) รู้ลึก รู้จริง พร้อมลงมือทำ”

โรงเรียนการเรือนร่วมกับ SDU Research Club กลุ่มสาขาอาหาร สถาบันวิจัยและพัฒนา และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดคลินิกวิจัย โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ปรเมษฐ์ ชุ่มยิ้ม FI-Acceleration Platform Manager และที่ปรึกษาอาวุโส Food Innopolis สวทช. เป็นวิทยากรให้ความรู้ ในหัวข้อ “Design Thinking & Business Model Canvas(BMC) รู้ลึก รู้จริง พร้อมลงมือทำ” กิจกรรมดังกล่าวมีบุคลากรของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรม ผู้เข้าร่วมสามารถนำความรู้ที่ได้จากกิจกรรมไปต่อยอดในงานวิจัยของตนเองต่อไป ในวันที่ 29 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานโรงเรียนการเรือน ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต