ประชุมคณาจารย์สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง เป็นประธานการประชุมคณาจารย์สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ เพื่อติดตามการดำเนินของโรงเรียนการเรือน ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยมีวาระที่สำคัญ เรื่องแรกการบริหารจัดการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ โดยมุ่งเน้นเรื่อง 1) การดูแลนักศึกษา ทั้งในด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ทุนการศึกษา มารยาทความเป็นสวนดุสิต และการจัดอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อดูแลนักศึกษา 2) การทำงานเป็นทีม 3) การพัฒนาตนเองอยู่เสมอ 4) การพัฒนาหลักสูตร 5) การจัดทำงานวิจัยที่เป็นประโยชน์และเผยแพร่องค์ความรู้ได้ เป็นต้น
เรื่องที่สอง เรื่องดำเนินงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 1) การทำงานด้วยความรวดเร็ว 2) การสร้างเครือข่ายร่วมกัน มุ่งเน้นให้เป็นปัจจุบัน ถูกต้อง ครบถ้วน น่าสนใจ 3) ประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษา ผ่านช่องทางต่าง ๆ 4) รักษามาตรฐานด้านวิชาการ 5) การพัฒนานักศึกษา และการสื่อสารองค์ความรู้ 6) มีบุคลิกภาพที่ดี 7) ปฏิบัติตามที่ได้รับมอบหมาย โดยศึกษาข้อมูล และปฏิบัติการอย่างมืออาชีพ 8) ใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า 9) แก้ไขปัญหาและปรับเปลี่ยนอย่างเหมาะสม 10.เน้นงานวิจัยตามอัตลักษณ์ และนำมาใช้ได้จริง เป็นต้น
เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00-14.30 น. ณ ห้องประชุมคหกรรมศาสตร์ อาคาร 10 ชั้น 3 โดยมีคณาจารย์ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ เข้าร่วมประชุม