ประชุมคณาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร วันที่ 8 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00-14.30 น.

ประชุมคณาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร วันที่ 8 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00-14.30 น.

ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง เป็นประธานการประชุมคณาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร เพื่อติดตามการดำเนินของโรงเรียนการเรือน ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยมีวาระที่สำคัญ เรื่องที่หนึ่งการบริหารจัดการหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร โดยมุ่งเน้นเรื่อง 1) การดูแลนักศึกษา ทั้งในด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ทุนการศึกษา (หาทุนการศึกษาให้นักศึกษาภายในหลักสูตร) มารยาทความเป็นสวนดุสิต (สวมชุดนักศึกษา และชุดเชฟเมื่อเรียนปฏิบัติการ) และการจัดอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อดูแลนักศึกษาและดำเนินการตามปฏิทินวิชาการ 2) การทำงานตามสายงาน และการจัดภาระงานให้เหมาะสมกับบุคลากร 3) การพัฒนาหลักสูตร รวมทั้งจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมใหม่ อาทิ อาหารหมักดอง จะเป็นหลักสูตรระยะสั้นหรือระยาวก็ได้ เพื่อให้สามารถเทียบโอนหน่วยกิตได้ 4) จัดทำงานวิจัยเน้นงานวิจัยที่ใช้ประโยชน์และเผยแพร่องค์ความรู้ได้ และเชื่อมโยงกับอัตลักษณ์ เป็นต้น 5) การทำงานเป็นทีม 6) พัฒนาตนเองอยู่เสมอทั้งในรูปแบบ online /onsite เรื่องที่สอง เรื่องดำเนินงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 1) การทำงานด้วยความรวดเร็ว 2) การสร้างเครือข่ายร่วมกัน มุ่งเน้นให้เป็นปัจจุบัน ถูกต้อง ครบถ้วน น่าสนใจ 3) ประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษา ผ่านช่องทางต่าง ๆ 4) รักษามาตรฐานด้านวิชาการ 5) การพัฒนานักศึกษา และการสื่อสารองค์ความรู้ 6) มีบุคลิกภาพที่ดี 7) ปฏิบัติตามที่ได้รับมอบหมาย โดยศึกษาข้อมูล และปฏิบัติการอย่างมืออาชีพ 8) ใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า 9) แก้ไขปัญหาและปรับเปลี่ยนอย่างเหมาะสม 10.เน้นงานวิจัยตามอัตลักษณ์ และนำมาใช้ได้จริง เป็นต้น โดยจัดประชุมวันที่ 8 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00-14.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานโรงเรียนการเรือน โดยมีคณาจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร เข้าร่วมประชุม