ผศ. ดร.กนกกานต์ วีระกุล ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธานการประชุมหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร

ผศ. ดร.กนกกานต์ วีระกุล ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธานการประชุมหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร โดยมีวาระสำคัญเรื่อง แนวทางการบริหารจัดการหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อพัฒนานักศึกษาให้เป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ โดยมีทีมผู้บริหารและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเข้าร่วมประชุม วันที่ 28 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานโรงเรียนการเรือน

We cannot display this gallery