รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมเรื่องติดตามความก้าวหน้าการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมเรื่องติดตามความก้าวหน้าการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐารมณ์ จุฑาภัทร ที่ปรึกษาอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกกานต์ วีระกุล ผู้ช่วยอธิการบดี ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน รองศาสตราจารย์ ดร.เบญจวรรณ กี่สุขพันธ์ ประธานกลุ่มปฏิบัติการวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา และคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรฯ เข้าร่วมประชุมโดยมีวาระสำคัญเรื่องติดตามความก้าวหน้าการปรับปรุงหลักสูตร และร่วมพิจารณา (ร่าง) รายละเอียดหลักสูตร ในวันที่ 29 ตุลาคม 2563 เวลา 14.00 – 15.30 น. ณ ห้องประชุม 1119 อาคาร 1

We cannot display this gallery