กิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 โรงเรียนการเรือน

ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน เป็นประธานในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีฯ กิจกรรมในงานมีผู้แทนนักศึกษาทุกชั้นปี ได้เชิญพานไหว้ครูมอบให้แก่อาจารย์เพื่อแสดงความเคารพและแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครูบาอาจารย์และผู้มีพระคุณ ปลูกฝังให้นักศึกษาโรงเรียนการเรือนมีจิตใจที่ดีงาม มีความอ่อนน้อม รู้จักกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ ประธานในพิธีกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาและมอบเกียรติบัตรให้แก่อาจารย์ที่สร้างชื่อเสียง และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักศึกษา และมอบเกียรติบัตรให้แก่นักศึกษาดี มีคุณธรรม ช่วยเหลือกิจกรรม รวมทั้งนักศึกษาได้รับชมวีดีโอ บรรยายพิเศษ เรื่อง “โรงเรียนการเรือนในศตวรรษที่ 21” โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกกานต์ วีระกุล ผู้ช่วยอธิการบดี เรื่อง “การสร้างคุณธรรมและจริยธรรมของนักศึกษาโรงเรียนการเรือน” โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล นันทรักษ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านอาหาร และ เรื่อง “เปิดโลกวัฒนธรรมอาหาร” โดย ดร.นิพัทธ์ชนก นาจพินิจ ผู้เชี่ยวชาญด้านวัฒนธรรมอาหาร กิจกรรมจัดขึ้น ณ ห้อง HALL 2 ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 29 ตุลาคม 2563

 

We cannot display this gallery