นักศึกษา IT นำเสนอโปรเจคเกี่ยวกับศูนย์อาหารดุสิตนฤมล

นักศึกษา และอาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าพบว่าที่ ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน เพื่อนำเสนอโปรเจคที่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศได้จัดทำเกี่ยวกับศูนย์อาหารดุสิตนฤมล วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานโรงเรียนการเรือน