โครงการเตรียมความพร้อมสู่รั้วมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน ร่วมเป็นเกียรติและกล่าวให้โอวาทในงานโครงการเตรียมความพร้อมสู่รั้วมหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้นในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมพวงเงิน ชั้น 2 อาคารจันทร์เจริญ วิทยาเขตสุพรรณบุรี

We cannot display this gallery