โครงการเตรียมพร้อมเป็นนักศึกษาโรงเรียนการเรือน เชฟพรีเมียม รุ่นที่ 2 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง

ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง จัดโครงการเตรียมพร้อมเป็นนักศึกษาโรงเรียนการเรือน เชฟพรีเมียม รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2563 ได้รับเกียรติจาก อาจารย์จารึก ศรีอรุณ อบรมการทำพิซซ่า และพาสต้า อบรมหลักการเขียนแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) โดย อาจารย์ธิติมา แก้วมณี รองคณบดีโรงเรียนการเรือน และอาจารย์อิทธินันท์ วงษ์ฟัก อบรมการจัดอุปกรณ์บนโต๊ะอาหาร และหลักการให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม การอบรมเบเกอรี่ โดยคณะอาจารย์ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง ณ ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง