Exclusive Open House เตรียมน้องให้พร้อมลุย TCAS’64 ครั้งที่ 4

สวนดุสิตจัดให้..Exclusive Open House เตรียมน้องให้พร้อมลุย TCAS’64 ครั้งที่ 4 ซึ่งเป็นกิจกรรมแนะนำแนวทางและการวางแผนให้คำปรึกษา การเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยมีคณาจารย์ประจำโรงเรียนการเรือนและนักศึกษาร่วมเสวนา ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนการสอนในแต่ละหลักสูตรและการประกอบอาชีพในอนาคตเมื่อจบการศึกษา การเยี่ยมชมบรรยากาศการเรียน ทดลองทำอาหารและเครื่องดื่มเมนูง่ายๆ รวมถึงการเตรียมตัวการสมัครกับระบบรับสมัครของมหาวิทยาลัยฯ ณ Service Center ,Dusit Bristro และศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ

We cannot display this gallery