ประชุมหารือการจัดการฐานข้อมูลออนไลน์ของนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา

Mr.Sievert Larsson ประธานมูลนิธิทุนการศึกษาสร้างฝัน (Create Your Future Foundation) พร้อมคุณชนิกา เหมะพรรณ์ รองประธานมูลนิธิฯ เข้าร่วมหารือกับโรงเรียนการเรือนมหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยมีอาจารย์ธิติมา แก้วมณี รองคณบดีโรงเรียนการเรือน และคณาจารย์จากหลักสูตรในสังกัดเข้าร่วม หัวข้อที่หารือในครั้งนี้คือ การจัดการฐานข้อมูลออนไลน์ของนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาเอมอร ปทุมมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสามารถติดตามสถานะของนักศึกษาที่ได้รับทุน รวมทั้งเก็บข้อมูลประวัติผลการเรียน และการทำกิจกรรมต่าง ๆ ของนักศึกษา การพูดคุยในครั้งนี้จัดขึ้นในวันที่ 3 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม Online learning room 04 ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

We cannot display this gallery