โครงการเตรียมความพร้อม ติดตามความก้าวหน้า และประเมินผลนักศึกษาในการฝึกปฏิบัติงาน

วันที่ 3 ธันวาคม 2563 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร โรงเรียนการเรือน ได้จัดโครงการเตรียมความพร้อม ติดตามความก้าวหน้า และประเมินผลนักศึกษาในการฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการอุตสาหกรรมอาหาร ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในกิจกรรมที่ 3 นำเสนอผลการฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการอุตสาหกรรมอาหาร ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 4 (รหัส 60) นำเสนอผลการฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการอุตสาหกรรมอาหารให้กับอาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและรุ่นน้อง (รหัส 63-61)