นักศึกษาโรงเรียนการเรือน มสด. คว้ารางวัลรองจากการแข่งขัน Real California Pizza Battle 2020

นางสาวบุญสิตา เจริญพงษ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 และนายสหรัฐ ทินวงศ์ปาน นักศึกษาชั้นปีที่ 2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท จากการแข่งขัน Real California Pizza Battle 2020 การรังสรรค์เมนูจากวัตุถดิบบังคับ จากผลิตภัณฑ์นมและชีสแคลิฟอร์เนีย จัดโดย คณะกรรมการที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์นมแห่งแคลิฟอร์เนีย (California Milk Advisory Board) ร่วมกับ สำนักงานทูตเกษตร สถานทูตอเมริกา ประจำประเทศไทย เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต