ประชุมสำนักงานบุคลากรโรงเรียนการเรือน ประจำเดือนธันวาคม 2563

ประชุมบุคลากรสำนักงานโรงเรียนการเรือน ประจำเดือนธันวาคม 2563
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00-14.30 ณ ห้องประชุมสำนักงานโรงเรียนการเรือน