ทุนการศึกษาเอมอร ปทุมมา

อ.ธิติมา แก้วมณี ประธานกรรมการคัดเลือกนักศึกษา เข้ารับทุนการศึกษาเอมอร ปทุมมาของมูลนิธิทุนการศึกษาสร้างฝัน (Create Your Future Foundation) จำนวน 20 ทุน พร้อมคณะกรรมการฯ จากหลักสูตรเข้าร่วมสัมภาษณ์นักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 63) ที่มีความประพฤติดี เรียนดี ที่มีความประสงค์จะขอรับทุนการศึกษา จำนวน 26 คน ในวันที่ 18 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 – 14.00 น. ณ ห้องประชุม Online learning room 04 ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต